W tym roku przypada 90 rocznica ustanowienia samoistnej Gminy Piastów. Co prawda rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych wydane z porozumieniem Ministra Skarbu o utworzeniu samoistnej gminy Piastów zostało wydane 22 lipca 1929 roku ale z mocną stanowienia od dnia 01 kwietnia 1930 r. Nowo powstała jednostka samorządu terytorialnego została wydzielona z kilku gmin należących także do powiatu i województwa warszawskiego. Do nich należały: Gmina wiejska Blizne, gmina wiejska Ożarów, gmina wiejska Skorosze. Siedzibą urzędu gminy wiejskiej Piastów był Piastów. W skład nowo utworzonej gminy z gminy Blizne do Piastowa przyłączono Gołąbki, które składały się z folwarku, wsi, osady włościańskiej oraz cmentarza. Jednocześnie należy pamiętać, że wieś Gołąbki to także zapisane w tabeli likwidacyjnej wieś Gołąbki nr 1 oraz 3. Podobnie osada Gołąbki składała się z dwóch członów: Gołąbek oraz Gołąbek A.

Na rzecz gminy Piastów z gminy wiejskiej Ożarów do tej pierwszej przyłączono kolonie Piastów, wieś Żdżary, wschodnią cześć wsi Bąki po osadę Bąki Senatorskie, oraz kolonię Bąki A. Obie wymienione miejscowości również zostały włączone do Piastowa. Z gminy wiejskiej Skorosze wyodrębniono na rzecz nowej jednostki samorządu terytorialnego kolonię Nadziein, osadę, kolonię oraz folwark Niecki.

Samodzielny byt nowej gminy został ustalony na dzień 01 kwietnia 1930 r. Nowa jednostka musiała posiadać własne władze. Pierwszym wójtem w Piastowie był Rudolf Szulc, mieszkający w domu na rogu ulicy Dworcowej i Godebskiego. Nowa gmina zmagała się z wieloma problemami, między innymi z uregulowaniem granic pomiędzy sąsiednimi organami.

Ustalenie granicy z miastem Pruszków nastąpiło na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1930 r. Jej przebieg był następujący: „Z gminy miejskiej Pruszków w powiecie i województwie warszawskiem wyłącza się miejscowości:

  1. Całą dzielnicę Piastowską obejmującą tereny budowlane o nazwie hipotecznej „Parcelacja folwarku Sabinów” i tereny budowlane o nazwie hipotecznej „Kolonja robotnicza P. K. P.”, zamkniętą ulicami:
  2. a) od zachodu ulicą Żytnią;
  3. b) od południa drogą grójecką, zwaną ulicą Królewską;
  4. c) od wschodu rowem granicznym rozdzielającym tereny budowlane o nazwie „Kolonja robotnicza P. K. P.” od parcelacji o nazwie hipotecznej „Reguły Malichy lit. A i B” należącej do gminy Piastów;
  5. d) od północy Aleją Piastowską, ul. Dworcową i torem kolei państwowej Warszawa-Kraków;
  6. Część dzielnicy Pohulanka zamkniętą ulicami:
  7. a) od południa ulicą Piastową zwaną Pustą;
  8. b) od zachodu ulicą Graniczną;
  9. c) od północy ulicą Bohaterów Wolności;
  10. d) od wschodu miedzą prowadzącą od ulicy Bohaterów Wolności do szosy Wolskiej między posesjami o nazwie hipotecznej „Willa Słoneczna Nr. 3” i „Władysławów działki Nr. 6, 12, 18”, od strony wewnętrznej, a posesją zapisaną w tabeli likwidacyjnej pod Nr. 1 wsi Bąki gminy Ożarów i w księdze wieczystej hipoteki wsi Bąki pod Nr. 47 od strony zewnętrznej, następnie szosą do ulicy Placowej zwanej Pustą; – i włącza się je do gminy wiejskiej Piastów w tymże powiecie i województwie. W powyższy sposób wytknięta granica między miastem Pruszkowem a gminą wiejską Piastów jest następująca: Poczynając od punktu, w którym rów graniczny rozdzielający tereny budowlane o nazwie „Kolonja robotnicza P. K. P.” od parcelacji o nazwie hipotecznej „Reguły Malichy lit. A i B”, wpada do rowu przydrożnego drogi grójeckiej zwanej ulicą Królewską, granica biegnie osią ulicy Królewskiej ze wschodu na zachód aż do ulicy Żytniej, poczem skręca pod kątem prostym na północ i biegnie osią ulicy Żytniej aż do toru kolei Warszawa- Kraków, nawprost ulicy Żytniej i Cichej zwanej Wolską granica przekracza tor kolejowy wpoprzek i biegnie osią ulicy Cichej zwanej Wolską w kierunku północno-zachodnim do szosy Wolskiej. Następnie biegnie szosą Wolską do ulicy Placowej, wchodzi w ulicę Placową zwaną Pustą i biegnie osią tej ulicy na zachód do ulicy Granicznej, poczem skręca pod kątem prostym na północ i biegnie osią ulicy Granicznej do ulicy Bohaterów Wolności, stanowiącej granicę gminy Piastów. Dalsze granice tak miasta Pruszkowa, jak i gminy wiejskiej Piastów biegną dotychczasowemi szlakami i pozostają bez zmiany.

 

Opr. Daniel Dalecki