Dyrektor

Piastowskiego Archiwum Miejskiego

Ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Główny księgowy

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wymagania niezbędne:
  1. kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) następujące wymagania:
   1. posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.
   2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych.
   3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
   4. posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
   5. kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
    1. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
    2. ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
    3. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
    4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury.
  2. umiejętność korzystania z pakietu MS OFFICE, PUE platforma ZUS, Płatnik, Groszek, bankowość internetowa, programów finansowo – księgowych, kadrowych.
  3. komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.
  4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. prowadzenie rachunkowości Piastowskiego Archiwum Miejskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki.
  3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.
  4. sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania.
  5. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznawanej przez Organizatora.
  6. przygotowywanie projektów budżetu Piastowskiego Archiwum Miejskiego oraz harmonogramu wydatków.
  7. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.
  8. opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucji kultury.
  9. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji.
  10. sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.
  11. zapewnienie terminowego ściągania należności.
  12. nadzór nad naliczaniem wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowym ich przekazywaniem.
  13. nadzór nad sporządzaniem, rozliczaniem i przesyłaniem drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.
  14. nadzorowanie realizacji umów cywilnoprawnych i ich obsługi księgowej.
  15. nadzorowanie przygotowywania i rozliczenia inwentaryzacji.
  16. należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo- księgowych.
  17. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Piastowskiego Archiwum Miejskiego.
  18. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki należą do kompetencji Głównego Księgowego.
 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1. kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o zatrudnienie (do pobrania załącznik nr 1).
  2. list motywacyjny.
  3. CV – uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej.
  4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
  5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
  6. kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
  7. opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada).
  8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania załączniki nr 2 i 3).
 5. Informacje dodatkowe:
  1. wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na Głównego Księgowego w Piastowskim Archiwum Miejskim” w siedzibie Piastowskiego Archiwum Miejskiego w godzinach pracy Archiwum lub pocztą na adres Archiwum: 05 – 820 Piastów, ul. 11 Listopada 8 – w terminie do dnia 22 kwietnia 2021 roku.
  2. zatrudnienie w niepełnym wymiarze (0,5 etatu – 20 godzin tygodniowo) czasu pracy, praca w systemie stacjonarno – zadaniowym, przy komputerze.
  3. miejsce pracy – Piastowskie Archiwum Miejskie, drugie piętro budynku bez możliwości podjazdu wózkiem inwalidzkim oraz bez windy.
  4. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Piastowskim Archiwum Miejskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
  5. dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.
  6. aplikacje, które wpłyną do Archiwum po wyżej określonym terminie lub niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
  7. ofert odrzuconych nie zwracamy.
  8. o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie lub drogą elektroniczną. Nadesłane dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  9. informacje o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Piastowskiego Archiwum Miejskiego (www.pam.piastow.pl) – w Biuletynie Informacji Publicznej.
  10. wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczególnie CV, powinno być opatrzone klauzurą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000).

Po pomyślnym przejściu etapów naboru z wyłonionym kandydatem, pracodawca – Dyrektor Piastowskiego Archiwum Miejskiego – zawrze umowę terminową o pracę na okres 6 miesięcy. Jeżeli po tym okresie Dyrektor  Piastowskiego Archiwum Miejskiego uzna, że pracownik spełnia wymogi na określonym stanowisku może z nim zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułWesołych Świąt
Następny artykułNoc Muzeów w Piastowie